AVG

(Algemene Verordening Gegevensbescherming)

U komt het overal tegen, maar wat betekent het nu precies en welke gevolgen heeft het voor u als u klant bent bij Flowers & You?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vervangt per 25 mei 2018 de huidige privacywetgeving. Om u duidelijk te maken wat het voor U als klant van Flowers & You betekent, zal ik eerst een korte uitleg geven wat wij met uw gegevens doen (als we ze al hebben).

Na deze korte uitleg staat de wettelijk verplichte verklaring zodat u alles nog eens rustig kunt doorlezen, mocht u toch nog meer uitleg willen hebben.

Maar eerst de korte uitleg.

Bij Flowers & You hebben we soms ook gegevens van klanten nodig. Waarvoor we die gebruiken? Om uw bestelling af te kunnen leveren, noteren we het telefoonnummer van de klant die de bestelling doet (voor het geval er problemen zijn met de bestelbaarheid) en zijn/haar naam. Verder natuurlijk de naam en het adres van de degene voor wie de bestelling bedoeld is, de ontvanger.

Als u direct betaald, worden de gegevens van bestelling en aflevering vernietigd zodra de bestelling is afgeleverd.

Als u niet direct betaald, maar een rekening wilt ontvangen, noteren wij (naast  uw naam) ook uw adres om de factuur te kunnen verzenden. Daarna doen wij niets meer met uw naam of adres. Wij mailen u niet, wij sturen u geen ongevraagde post. Wij hebben uw naam op de rekening staan die aan u verzonden is en dat is alles wat we ermee doen.

Wij slaan geen gegevens op in bestanden of databanken en we verkopen (of geven) ook geen adressen aan derden, simpelweg omdat we ze niet bewaren.

En dan volgt nu de (verplichte) wettelijke tekst:

Flowers & You Flowers & You, gevestigd aan Deldensestraat 160 7601 RM Almelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.flowersandyou.nl Deldensestraat 160 7601 RM Almelo 0546241777

Marjan Degen is de Functionaris Gegevensbescherming van Flowers & You Zij is te bereiken via marjan@flowersandyou.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Flowers & You verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marjan@flowersandyou.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Flowers & You verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling (als uw op rekening koopt).

– Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Flowers & You neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Flowers & You) tussen zit. Flowers & You gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: kassasysteem waar geen klantgegevens worden opgeslagen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Flowers & You bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Afleveren van  goederen:

Personalia: naam en telefoonnummer van de klant en naam en adres van de ontvanger.

Bewaartermijn: tot goederen zijn geleverd.

Reden: zonder adres kunnen we geen bestellingen afleveren.

Verzenden van een factuur:

Personalia: Naam, adres en woonplaats van de klant.

Bewaartermijn: tot rekening is verzonden en betaald.

Reden: om factuur te kunnen verzenden als de klant op rekening koopt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Flowers & You verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Flowers & You gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Flowers & You en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marjan@flowersandyou.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Flowers & You wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Flowers & You neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via marjan@flowersandyou.nl

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen